MENTORING - profesionální podpora pedagogům

M

Dokud nepochopíme sami sebe, je zbytečné snažit se chápat někoho jiného.

Mnohdy nám k úspěchu postačí jiný pohled na realitu.

AGENTURA  ALTERO

Vítáme vás!

Děkujeme, že jste navštívili stránky naší agentury. Jsme profesionální pedagogové s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oblasti pedagogické práce, v organizaci a řízení pedagogického procesu a vedení školy. Zaměřujeme se na předškolní a základní vzdělávání. Našim cílem je poskytovat podporu a pomoc svým kkteří chtějí profesně růst nebo hledají odpověď na otázky vzešlé ze školního prostředí. Umíme profesionálně vést absolventy a doprovázet je prvním rokem jejich začínající pedagogické praxe. Jednotlivcům i kolektivům pedagogických pracovníků jsme schopni nabídnout mentorskou podporu. Pomůžeme Vám překonat překážky a vyhnout se možnému nebezpečí. Umíme naslouchat, jsme chápaví, držíme slovo a důsledně respektujeme a dodržujeme soukromí klienta. Vaši důvěru nezklameme.
Našim prvotním posláním je poskytovat rady, informace a další pomoc všem lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí, kteří hledají odpovědi na otázky týkající se svých osobních práv a povinností, potřebují pomoci s vyjádřením svých potřeb, s hájením svých oprávněných zájmů.

Primárně se zaměřujeme na pomoc pedagogickým pracovníkům, naše služby mohou využít také osoby z jiných profesních oblastí a všichni ostatní, kteří o naši podporu požádají.

Pokud jste se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo vám taková situace hrozí, neváhejte se svým rozhodnutím a kontaktujte nás.

Proč jsme vytvořili agenturu?

Jednoho dne jsme se náhodou na zimním pobytovém semináři sešly - tři obyčejné a školou dlouhé roky bičované učitelky. Spontánní večerní povídání u dobrého vína, kdy atmosféru dplňovalo hřejivé teplo sálající z hořících polínek v krbu, skončilo neveselým zjištěním, že ačkoliv naše školství klade na učitelskou profesi vysoké nároky, pro samotné pedagogy toho moc nedělá. Úspěch v práci není nikde vidět, roste byrokracie, na podlomeném zdraví se podepisuje stres, děti přestávají poslouchat, učitel shazuje druhého ve snaze být lepším než on, vedení je nespravedlivé a kdo ví, co ještě. Večer skončil pesimisticky a s pocitem beznaděje. Na ranní snídani jsme přišly všechny tři se stejným nápadem. Pojďme s tím něco udělat. A stalo se. Začaly jsme budovat společnou agenturu, která nabídne pomocnou ruku všem, co o to požádají. Prvními mentoring jsme si vyzkoušely samy na sobě, další zkoušky mentoringu proběhly pokusně na vlastních školách. A opravdu to fungovalo. Základem úspěchu je uvědomění si, že nejsme schopni změnit ty druhé, ale můžeme zapracovat sami na sobě. Pojďme se na věc společně podívat z jiné strany. My vám ukážeme, že to jde.

Co je mentoring?

Mentoring vyjadřuje proces předávání vědomostí, znalostí, dovedností a zkušeností a poskytování profesní,studijní a osobnostní opory a podpory, poradenství, vedení nebo patronátu osobou kompetentní, zkušenou a odborně vzdělanou (mentorem) osobě, která hledá správný směr či vhodné řešení (mentorovanému). Cílem mentora je usnadnit mentorovanému komplexní osobnostní, edukativní a profesní rozvoj.
Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá mentorovanému najít cestu. 
Mentoring patří mezi nejstarší modely podporující lidský rozvoj. První zmínka o mentoringu se objevila již v antice v Homérově eposu Oddysea. Práci mentora zde vykonává moudrý a zkušený rádce. Za neprofesní mentoring můžeme považovat také např. vztah rodiče a dítěte, je to tedy proces blízký každému z nás. Profesní mentoring se od toho "rodinného" liší v tom, že je formalizovaný a strukturovaný. Princip zůstává stejný, zkušený předává rady, zkušenosti a nápady tomu, kdo má zájem na sobě pracovat a rozvíjet se.

Cíle mentoringu:
 • získání znalostí, vědomostí a schopností nebo jejich zdokonalení - profesní rozvoj,
 • získání vnitřní motivace k dalšímu vzdělávání se a osobnostnímu rozvoji,
 • poznání svých schopností a možností,
 • podpora při realizaci a přijímání změn,
 • rozvoj vzájemných vztahů v instituci, v níž pracují,
 • prevence proti syndromu vyhoření,
 • lepší zvládání pracovních povinností a úkolů,...
Mentorovaný v procesu mentoringu získá:
 • kompetence – znalosti a dovednosti a schopnost jejich následné aplikace ve výuce,
 • sebedůvěru – naučí se věřit v sebe sama a svá rozhodnutí, odpovědnost a sebekontrolu,
 • sebeřízení – schopnost se sám dále rozvíjet,
 • profesionalismus – znalost profesní etiky a přijetí vlastní odpovědnosti.
Vztah mezi mentorem a mentorovaným je založen na principech důvěry, respektu a spolupráce.

Chceš-li něco změnit, začni u sebe.

Poštovní adresa

   
Agentura Altero
Korejská 923/17
702 00 Ostrava

Skype


Eva MENTORKY  
Iveta MENTORKY
Martina MENTORKY

Naše stránky na FB

Copyright © 2016. All Rights Reserved.